'Vekalet' Savaşı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in vekalet krizi Antalya gündemine bomba gibi düştü. Vekaletin Böcek’in e imzasıyla meclis üyeleri BüşraÖzdemir ve Oktay Başaran’a verildiği iddia edildi. Mevcut Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğluiseyazınınsahteolduğunusöyleyerekbelgeyidüzenleyenlerhakkındayasalişlemyapalacağıkaydetti

'Vekalet' Savaşı
16 Kasım 2020 - 11:33

BaşkanMuhittinBöcek’inAkdenizÜniversitesi’ndetedavigörürken, ‘vekalet’ konusundayapılantartışmalarkamuoyundabüyüksesgetirdi. Antalya BüyükşehirBelediyesiBaşkanVekilliğigöreviniyürütenCHP’li Mehmet Hacıarifoğlu’nun, GenelSekreterCanselÇevikol’unyetkilerinikısıtlamasıylabaşlayansüreç, vekaletinBaşkanBöcek’in e-imzasıylameclisüyeleriBüşraÖzdemirveOktayBaşaran’averildiğiiddialarıyladevametti. BaşkanBöcek’inkendisiniBaşkanVekiliolarakatadığınıiddiaedenmeclisüyesiCHP’liBüşraÖzdemir, sosyalmedyadanyaptığıaçıklamada, pazartesigünügörevininbaşındaolacağınıaçıkladı.

Özdemir’denaçıklama
Özdemir’inpaylaşımışöyle: “Tarafımatebliğedilenkarargereği 23.11.2020 tarihindenitibarenbaşkanımızSayınMuhittinBöcek'ingörevebaşladığıtarihekadargeçecekolansürede Antalya BüyükşehirBelediyesiBaşkanVekiliolarakgörevlendirilmişbulunuyorum. Antalya BüyükşehirBelediyeBaşkanımızSayınMuhittinBöcek; bumakamınasılsahibivevekiltayinetmeyetkisinehaizyeganeismidir.Dünalmışolduğukararlayasanınkendisineverdiğihakkıkullanmışvebaşkanlığavekaletedenmeclisüyesinideğiştirmişbulunmaktadır. Şahsımve 13 KasımitibariilevekiltayinedilenSayınOktayBaşaran, builinseçilmişBüyükşehirMeclisÜyeleriolarakdahaönce de defalarcaicraettiğimizbaşkanlıkgöreviniyapmayaehilbulunmaktayız.”

  “Göreviminbaşındayım”
“Başkanımızbelediyebinasındaniçeriadımatmadığısüreceverdiğivekaletideğiştiremezmişgibiyaratılmayaçalışılanalgıilekamuoyuyanıltılmayaçalışılmaktadırancak Tıp FakültesiSağlıkKuruluraporuilekararvermevemuhakemeyeteneğiyerindeolupvekaletverebilirdurumdadır. Hattayasalolarakgörevebaşlamasınaengelbir durum dahibulunmamaklabirlikteşu an içinfiziktedavisiverehabilitasyonsürecidevametmektedir. Mevzuatımızgörevebaşlamakonusundaiddiaedildiğigibibirşekilşartıkoymamaktadır.İddiaedeniddiasınıispatlayükümlüdür. Yetkilendirmeninsahteolduğuiddiasındaolanlariçinyargıyolunabaşvurmakhakkınasaygıduymaklaberaber, belediyebaşkanımızSayınMuhittinBöcek'inhüriradesiilealmışolduğuvetarafımatebliğedilenkarargereği 23.11.2020 tarihindenitibarengöreviminbaşındaolacağımıvebaşkanımızSayınMuhittinBöcek'insağlıklagörevininbaşınadöneceğiya da başkabirvekiltayinedeceğigünekadarmakamınasılsahibiolanbaşkanımızıntalimatlarınauygunolarakbaşkanvekilliğigörevimiifaedeceğimikamuoyununbilgisinesaygıylasunarım.”

Hacıarifoğluyalanladı
BüşraÖzdemir’inardındanMehmet Hacıarifoğludasosyalmedyadanbirpaylaşımdabulundu.Hacıarifoğlu, ‘KamuoyunaDuyuru’ başlığıylayaptığıaçıklamadasahtebiryazıylabelgedüzenleyenlerhakkındayasalişlemlerinyapılacağınıkaydetti.Hacıarifoğlu’nunaçıklamasışöyle: “Çeşitlisosyalmedyaplatformlarında, sayınBaşkanımızMuhittinBöcek’inşahsımaverdiğivekaletisonlandırdığınoktasındabirsahteyazıpaylaşımıyapılmaktadır. Bu yazısahtedirvebelgeyidüzenleyenlerhakkındagereklisoruşturmayıyapmaküzereteftişkurulumuzgörevlendirilmiştir. Antalya BüyükşehirBelediyesi’ndekihuzurvesukünetortamınısahteyazılarlabozmayaçalışanlarhakkındagereklitümidariişlemlertarafımdanhiççekinilmedenderhaluygulamayakonulacaktır. Önemlebelirtmekisterimki; sayınbaşkanıniradesiniortadankaldırmakiçinkoltuktankalkmıyordeğilim tam tersinebaşkanınherkesçebilinenmalumolaniradesinikorumakiçinbukoltukdayım.Zirabaşkantarafımavekaletvermiştirvevekaletisahibineiadeetmeküzeredörtgözlesayınbaşkanımızıngörevedönmesinibekliyorum.Kimimenfaatgruplarınındüzmeceevraklarlabaşkanıniradesinisakatlayarakbelediyeyielegeçirmesinemüsadeetmeyeceğim.Anılanevrakınşekilveözolarakdoğruolupolmadığınınanlaşılmasıiçinteftişkurulunasoruşturmaemriverdim.Müfettişraporunagöregerekenişlemleritesisedeceğim.SayınBaşkanımızEmanetinasılSahibiMuhittinBöcektarafımaverdiğiemanetigerialdığıgünekadargörevimihakkıylayapmaküzeregöreviminbaşındaolduğumutüm Antalya Kamuoyununaduyururum.”

VekaletHacıarifoğlu’nda
YaşanantümbuolaylarınardındanİçişleriBakanlığıİllerİdaresiGenelMüdürlüğüyaptığıaçıklamayla, sözkonusuvekildeğiştirenemrinyokhükmündeolduğunuve Mehmet Hacıarifoğlu’nunvekaletinindevamedeceğinikaydetti.
Açıklamanınsonuçbölümündeşöyledenildi: “5393 sayılıBelediyeKanununun40 ncımaddesindeyeralan ‘başkanvekili, başkanınyetkilerinesahiptir” ifadesiveidariişlemin “zamanbakımındanyetki” unsuruaçısındankonudeğerlendirildiğinde Antalya BüyükşehirBelediyeBaşkanıMuhittinBÖCEK’inhastalıkiznisırasındabelediyebaşkanlığımakamınınyetkilerindenolduğuaşikarolanbelediyebaşkanvekiliningörevininsonlandırılması, dönemleritibariylebaşkameclisüyelerininbaşkanvekilliğinegörevlendirilmesinedairbiryetkiyikullanmasınınmümkünolamayacağı, aksihalinyetkigaspıanlamınageleceği, bunedenlerle Antalya BüyükşehirBelediyesininilgi (b) yazısınınidarehukukuaçısındayokhükmündekabuledilmesigerektiğikanaatvegörüşünevarılmıştır.”

Kubilay ELDEMİRCİ

 

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum